Saalastin Lomamökit varausehdot

Noudatamme lomamökkien vuokrauksessa näitä sopimusehtoja. Nämä ehdot sitovat kumpaakin osapuolta sen jälkeen, kun asiakas on maksanut sopimusehdoissa mainitun varausmaksun tai varausmaksun ja loppumaksun yhdellä kertaa. Varaajan tulee olla täysi-ikäinen.

Varauksen tekeminen

Varauksen voi tehdä internetissä tai puhelimitse, jolloin vahvistus varauksesta lähetetään asiakkaan sähköpostiin heti. Varauksen tehtyään asiakas saa laskun maksua varten.

Maksuehdot

Asiakkaan tulee maksaa vähintään varausmaksu (25% varauksen hinnasta), joka erääntyy viikon kuluttua varauksen tekemisestä. Loppumaksu erääntyy kuusi viikkoa ennen vuokra-ajan alkamista.

Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 7 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä. Lasku maksetaan SEPA-maksuna (IBAN tilinumero ja pankin BIC-koodi ) laskussa olevaa viitenumeroa käyttäen.

Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut varausmaksun (25% varaushinnasta) eräpäivään mennessä tai varausmaksun ja loppumaksun yhdellä kertaa.

Mikäli varaus tehdään myöhemmin kuin kuusi viikkoa ennen vuokra-ajan alkamista, on vuokra kokonaisuudessaan maksettava heti.

Mikäli asiakas ei noudata maksuehtoja, yrittäjällä on oikeus katsoa varaus peruuntuneeksi ja sopimus puretuksi.

Varauksen peruuttaminen

Peruutukset tulee aina tehdä kirjallisesti tai sähköpostilla info(at)saalasti.net.

Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa:

-  viimeistään 28 päivää ennen varauksen alkamispäivää, palautetaan maksetut varausmaksut, joista pidätetään etukäteen ilmoitettu toimitusmaksu.

- alle 28 päivää ennen varauksen alkamispäivää veloitetaan asiakkaalta koko varauksen hinta. Mikäli asiakas tai hänen kanssaan samassa taloudessa elävä läheinen henkilö äkillisesti sairastuu vakavasti, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee, asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus ja saada takaisin varauksesta maksettu hinta vähennettynä toimituskuluilla, joiden määrä on ilmoitettu asiakkaalle. Maksuja ei kuitenkaan palauteta, mikäli palvelun käyttäminen on jo aloitettu. Esteestä on ilmoitettava viipymättä. Palvelun käyttämisen estävä sairaus ja tapaturma on osoitettava lääkärintodistuksella.

Yrittäjän oikeus purkaa sopimus

Yrittäjällä on oikeus purkaa sopimus tai keskeyttää palvelun suorittaminen mikäli ylivoimainen este, kuten tulipalo, luonnonmullistus, viranomaisten toimenpide, lakko tai muu näihin verrattava ennalta arvaamaton ja yrittäjästä riippumaton tapahtuma estää tai olennaisesti vaikeuttaa palvelun toteuttamista. Jos sopimus puretaan, asiakkaalle palautetaan koko maksettu hinta tai jos palvelun suorittaminen keskeytetään, toteutumatonta osaa vastaava hinta.

Yritys ilmoittaa viipymättä asiakkaalle esteestä, jonka vuoksi palvelua ei toteuteta.

Oleskelu lomakohteessa

Lomakohde on asiakkaan käytössä tulopäivästä klo 16.00 alkaen lähtöpäivään klo 12.00 saakka, ellei muuten ole sovittu. Lomakohteen vuokraan sisältyy vapaa käyttöoikeus ilmoitetulle henkilömäärälle. Määrän ylittävistä lisähenkilöistä sovittava erikseen. Lomakohteen varustus ja henkilömäärät on ilmoitettu  yrittäjän nettisivuilla.

Tupakointi on kielletty sisätiloissa.

Lemmikkieläinten tuonti lomakohteeseen on kielletty.

Asiakkaan velvollisuudet ja lomakohteen luovutus lähtöpäivänä

Asiakas on vastuussa lomakohteessa aiheuttamistaan vahingoista. Aiheutuneesta vahingosta on heti ilmoitettava omistajalle. Asiakas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot lomakohteen omistajalle.  

Lomakohteen loppusiivouksen suorittaa asiakas itse. Loppusiivouksen voi tilata varauksen yhteydessä.

Lomakohde on poistuttaessa jätettävä siistiin kuntoon. Asiakas on velvollinen maksamaan lomakohteen siivoamisesta aiheutuneet kulut siinä tapauksessa, että lomakohteen sisätiloissa on tupakoitu tai siivousta ei ole suoritettu tai se on suoritettu puutteellisesti ja lomakohteen omistaja joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista.

Jos asiakas ei käytä kaikkia sovittuja palveluja tai käyttää niitä vain osittain, hänellä ei ole tällä perusteella oikeutta hinnan alennukseen tai maksun palautukseen.

Huomautukset ja valitukset

Asiakas on velvollinen tekemään välittömästi yrittäjälle huomautuksen mahdollisista puutteista, jotka voidaan korjata jo palvelun käytön aikana. Mikäli puutteita ei ole korjattu vuokra-ajan aikana, korvausvaatimukset on tehtävä kirjallisesti yrittäjälle 30 vuorokauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä.

Jos asiakas ja yrittäjä eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa  riita-asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Tätä ennen tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Sovellettava laki ja riitojen oikeuspaikka

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Lappeenrannan käräjäoikeudessa.

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.